Jytyn Liikennealan henkilöstöyhdistys ry:n syyskokous

9.3.2021 klo 17:00

TEAMS-kokous Kopioi allaoleva linkki selaimeesi, niin Teams aukeaa.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgyYmMwNDktMTc0Ny00NDVmLWI4ZDItMTIyNmEyMWVmOTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22572a41dd-c389-4f0a-b256-aefd1bf149d7%22%2c%22Oid%22%3a%22048428ab-d610-456e-b26a-685d4b937632%22%7d