Jylyn säännöt

Jylyn sääntöjä ollaan päivittämässä ja muutokset käsitellään ylimääräisessä jäsenkokouksessa, joka järjestetään lähiaikoina (touko- tai kesäkuussa 2021)

 

SÄÄNNÖT

S i s ä l l y s l u e t t e l o
 

IYLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
     1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
2-5 § Tarkoitus ja toiminta
    6 § Jäsenet
    7 § Kannatusjäsenet
    8 § Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet
    9 § Jäsenmaksut
  10 § Jäsenen muut velvollisuudet
  11 § Jäsenen oikeudet
  12 § Eroaminen tai erottaminen
IIPÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO
       13 § Toimielimet
14-15 § Jylyn vuosikokoukset
16-17 § Sääntömääräiset kokoukset
18-23 § Hallitus
IIIERINÄISIÄ SÄÄDÖKSIÄ
       24 § Toimintavuosi
      25 § Nimen kirjoittaminen
26-27 § Jaokset
      28 § Sääntöjen muuttaminen
29-30 § Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Jytyn liikennealan henkilöstöyhdistys ry.

Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Jyly.

Jylyn kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Etelä-Suomen lääni.

Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä Jylyksi.

Jylyn varsinaisina jäseninä olevia luonnollisia henkilöitä kutsutaan jäseniksi.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - 
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:hyn, josta näissä
säännöissä käytetään nimitystä Jyty
Lisäksi jäsenyhdistys kuuluu jäsenenä siihen Jytyn sääntöjen 13 § tarkoittamaan 
alueeseen, jossa se toimii, sekä sitoutuu noudattamaan Jytyn sääntöjen 15 § 
mukaisia jäsenyhdistykselle asettamia velvoitteita.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Jylyn toiminnan tarkoituksena on koota lähinnä pääkaupunkiseudun alueella toimivien kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia tai paikallisia talokohtaisia työehtosopimuksia tai vastaavia yksityisalojen työehtosopimuksia soveltavien liikennealalla toimivien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön ja siten

1) valvoa jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja,
2) vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä
3) edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

Jyly on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Jyly

1) käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa,
2) edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jytyyn,
3) järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu-, ja esitelmätilaisuuksia, hoitaa Jylyn tiedotustoimintaa sekä jäsentensä neuvontaa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä,
4) edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,
5) järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikuntaan,
6) pitää yhteyttä Jytyn muihin jäsenyhdistyksiin,
7) pitää yhteyttä ja edistää yhteistyötä muihin yhdistyksen tarkoitusperien kannalta hyödyllisiin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin
8) on oikeutettu saamaan Jytyltä (Jytyn säännöt16 §) kaiken mahdollisen tuen.

4 §

Jyly voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden ammattijärjestöjen kanssa.

Jylyn kieli on suomi.

5 §

Jyly voi toimintansa tukemiseksi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

JÄSENET

6 §

Jäseneksi voi liittyä jokainen 2 §:ssä tarkoitettu henkilö.

Jäseneksi ottamisesta päättää Jylyn hallitus Jytyn liittovaltuuston hyväksymien järjestäytymisperiaatteiden ja Jytyn liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Liittymislomake Jytyn jäsenyhdistyksen ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäseneksi on täytettävä asianmukaisesti ja toimitettava yhdistyksen hallitukselle.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallituksen on samalla määrättävä jäsenyyden alkamispäivä, joka on pääsääntöisesti se päivä, jolloin hakemus on saapunut jäsenyhdistykselle, aikaisintaan kuitenkin hakemuspäivä.

Jäsenyhdistyksen on lähetettävä liittymislomake ja muut jäsenyhdistykselle toimitetut jäsenrekisteritietojen muutosilmoitukset viipymättä Jytylle

Liittyessään jäseneksi henkilö liittyy samalla Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa - Offentliga och privata sektors funktionärers arbetslöshetskassa:aan, mikäli siihen ei työttömyyskassan sääntöjen tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain ja asetuksen nojalla ole estettä tai kieltäytymisperustetta tai mikäli jäseneksi liittyvä ei nimenomaan kieltäydy kassan jäsenyydestä.

Liittymällä jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan Jytyn ja Jylyn sääntöjä ja niiden toimielinten päätöksiä.

Vapaajäsen, joka on vapautettu prosentuaalisesta jäsenmaksusta ennen 1.1.2005 suorittaa Jylylle sen syyskokouksen päätöksen mukaisen euromääräisen jäsenmaksun.

KANNATUSJÄSENET

7 §

Jäsen, joka jää eläkkeelle voi edelleen kuulua Jylyyn kannatusjäsenenä maksamalla Jylyn syyskokouksen päätöksen mukaisen euromääräisen kannatusjäsenmaksun.
Kannatusjäsen ei voi toimia Jylyn luottamustehtävissä, eikä hänellä ole äänioikeutta Jylyn kokouksissa.
Jäsen säilyttää saavutetut jäsenedut.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET

8 §

Jylyn vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavassa määrin edistänyt Jylyn toimintaa.

JÄSENMAKSUT

9 §

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden varsinaisesta palkasta laskettavaa prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua, joka käsittää jäsenmaksun jäsenyhdistykselle syyskokouksen päätöksen mukaisesti ja liittojäsenmaksun Jytylle liittovaltuuston päätöksen mukaisesti.

Jäsenmaksu 6 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassalle suoritetaan prosentuaaliseen liittojäsenmaksuun sisältyvänä, näin kerätyistä varoista sitä jäseneltä erikseen perimättä. Työttömyyskassan maksamasta etuudesta peritään prosentuaalinen liittojäsenmaksu.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle työttömyyden alkamisesta

Lisäksi jäsenen tulee suorittaa Jytylle mahdollista ylimääräistä liittojäsenmaksua sen mukaan kuin Jyty:n sääntöjen 12 §:ssä on määrätty. Päätöksen ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä tekee hallitus.

Jäsenmaksu on suoritettava neljän kuukauden kuluessa palkanmaksukuukauden päättymisestä.

Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa opiskelun, asevelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden, synnytyksen, adoption tai lapsensa hoidon takia tai jäänyt vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, on oikeutettu määräaikaisesti vapautumaan 1 momentissa tarkoitetusta jäsenmaksuvelvollisuudesta säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ja työttömyyskassassa ilmoittamalla asiasta yhdistyksen edustajalle tai liiton jäsenrekisteriin. Vapautus voi kestää enintään 12 kuukautta kerrallaan.

Jäsenen on tällöin suoritettava jäsenyhdistykselle prosentuaalisen jäsenmaksun sijasta syyskokouksen päättämää euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenen tulee säännöllisesti sääntöjen ja päätösten mukaan suorittaa jäsenmaksuvelvollisuutensa. Mikäli jäsenellä - hänen täyttäessään muut 11 §:ssä tarkoitettujen etujen saamiseksi tai äänioikeuden sekä vaalikelpoisuuden säilyttämiseksi asetetut edellytykset - on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua neljältä (4) kuukaudelta hän menettää oikeutensa näihin etuihin.

JÄSENEN MUUT VELVOLLISUUDET

10 §

Jäsenen tulee

1) ilmoittaa Jylylle jäsenrekisteritiedoissaan tapahtuneet muutokset.
2) ilmoittaa Jylylle esim. luottamusmiehen avulla tiedot tehtävistään, palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan taikka niiden muutoksista
3) pyrkiä omalta osaltaan ylläpitämään hyvää yhteishenkeä yhdistyksen toiminnoissa

JÄSENEN OIKEUDET

11 §

Jäsenvelvollisuutensa täyttänyt jäsen on oikeutettu

1) saamaan Jylyltä ja Jytyltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkaustaan ja palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa,
2) mikäli hän on 6 §:ssä tarkoitettu työttömyyskassan jäsen, saamaan työttömyyskassasta etuutta kassan sääntöjen mukaisesti,
3) saamaan taloudellista tukea Jytyltä sen sääntöjen ja päätösten mukaisesti,
4) oltuaan vähintään kuusi (6) kuukautta tai Jytyn liittohallituksen harkinnasta lyhyemmänkin ajan yhtäjaksoisesti jäsenenä saamaan Jytyltä oikeusapua hänen jäsenyytensä perusteena olevasta palvelussuhteesta tai hänen toiminnastaan Jytyssä tai jäsenyhdistyksessä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi Jytyn sääntöjen 33 §:n mukaisesti,
5) käyttämään kaikkia muita Jylyn ja Jytyn jäsenetuja.

EROAMINEN JA EROTTAMINEN

12 §

Jäsen, joka haluaa erota Jylystä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä Jylyn vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi, jäsentä kuultuaan, katsoa jäsenen eronneeksi Jylystä, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 9 § 7 momentissa määrätyssä ajassa.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen Jylystä,

1) jos jäsen ei hallituksen määräämän ajan kuluessa ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan,
2) jos jäsen toimii vastoin Jylyn sääntöjä ja tarkoitusperiä tai muutoin laiminlyö velvollisuutensa Jylyä tai Jytyä kohtaan,
3) jos jäsen eroaa 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle tai jäämättä työttömäksi.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä Jylyn vuosikokoukselle antamalla hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki luottamustehtävänsä ja oikeutensa Jylyn omaisuuteen.

Eronneen jäsenen jäsenyys päättyy ilmoituskuukauden lopussa.
Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun lopullinen päätös on asiasta tehty tai siinä tapauksessa, että muutosta ei haeta, määräajan umpeen kuluttua.

Jylystä erotettu voidaan ottaa uudelleen jäseneksi erillisestä hakemuksesta ja Jylyn hallituksen määrittelemin ehdoin.

Kun jäsen siirtyy välittömästi toisen Jytyn jäsenyhdistyksen jäseneksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eroamisesta, hän säilyttää Jytyn jäsenetunsa. Eroamisilmoitukseksi riittää muutosilmoitus Jytyn jäsenrekisteriin uuden jäsenyhdistyksen jäsenyydestä.

II PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

Toimielimet

13 §

Jylyn päätäntävaltaa käyttää Jylyn vuosikokous.

Jylyn asioita hoitavat hallitus, työvaliokunta ja hallituksen päättämät toimikunnat.

Jylyn vuosikokoukset

14 §

Jylyn vuosikokoukset pidetään vuosittain, syyskokous marras-joulukuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelemiseksi vaatii.

Kutsu, jossa on mainittava kaikki käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille Jylyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti lähettämällä jäsenille vaihtoehtoisesti,
1) henkilökohtainen kirjallinen kutsu tai sähköposti, 
2) tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella 
3) tai Jylyn omilla kotisivuilla Internetissä sekä työpaikoilla jaettavalla monisteella, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun kysymys Jylyn ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

Mikäli jäsen haluaa Jylyn vuosikokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, hänen tulee lähettää siitä kirjallinen aloite päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

15 §

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksessa äänioikeus.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jylyn päätökseksi tulee, jollei yhdistyslaista tai näistä säännöistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksissä annetuissa äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Suljettua lippuäänestystä käytetään, mikäli sitä kannatetusti vaaditaan.

Sääntömääräiset kokoukset

16 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) tarvittavien kokousvirkailijoiden vaali,
2) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
3) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen,
4) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi, 
5) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,
6) hallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan vaali, 
7) hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali,
8) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita,
9) valitaan kirjanpitolain mukaiset tilintarkastajat ja varatilintarkastajat,
10) asiat, joita hallitus ehdottaa käsiteltäväksi,
11)valitaan tarvittaessa edustajat (ehdokkaat) ja varaedustajat (ehdokkaat), joko Jytyyn (liittokokous), tai Jytyn toimielimiin tai toimikuntiin, Jytyn Helsingin alueen toimielimiin tai toimikuntiin tai muihin Jylyn vuosikokouksen päättämiin yhteistyökumppaneiden yhteistoiminta tai yhteistyöelimiin,
12)muut esille tulevat asiat, jotka ilmenevät kokouskutsussa

17 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) tarvittavien kokousvirkailijoiden vaali,
2) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
3) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen,
4) Jylyn edellisen vuoden toimintakertomus,
5) tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus,
6) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7) asiat, jotka hallitus ehdottaa käsiteltäviksi,
8) muut esille tulevat asiat, jotka ilmenevät kokouskutsussa.

Hallitus

18 §

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan Jylyn puheenjohtajaksi, I varapuheenjohtaja ja II varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä viisi (5) yleisvarajäsentä, joilla on läsnäolo ja puheoikeus kaikissa kokouksissa, mutta äänioikeus vain varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Varajäsenet valitaan järjestyksessä, joka ratkaisee äänioikeuden.

Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan mahdollisten jaosten asettamista ehdokkaista.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattanut yli puolet äänestäneistä. äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

19 §

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan ja varainhoitajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt, kaikki enintään kalenterivuodeksi kerrallaan.

20 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä hallitukselta vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi jäsentä on läsnä.

21 §

Hallitus on vastuussa toiminnastaan kunnes sille on myönnetty vastuuvapaus.

Hallituksen jäsen, joka ei ole ottanut osaa päätöksen tekoon tai ilmoittanut pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä, on vastuusta vapaa.

22 §

Jylyn puheenjohtaja ja enintään viisi (5) hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja ja varainhoitaja, muodostavat työvaliokunnan, joka hallituksen apuna ratkaisee juoksevat asiat ja kiireellistä päätöstä vaativat, hallituksen määräämät asiat.

23 §

Hallituksen tehtävänä on mm:

1) johtaa Jylyn toimintaa sääntöjen ja Jylyn vuosikokousten ja ylimääräisten kokousten päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä näiden sääntöjen 3 §, 4 §, 5 §:ssä mainituissa asioissa,
3) päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta,
4) valmistella ja koollekutsua Jylyn kokoukset ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
5) huolehtia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta kalenterivuosittain,
6) laatia toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavaa kalenterivuotta varten,sekä tekee esityksen syyskokoukselle jäsenmaksusta huomioonottaen 9 §:n säännökset,
7) pitää luetteloa Jylyn jäsenistä, hoitaa Jylyn varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta,
8) ottaa palvelukseen ja erottaa Jylyn toimihenkilöt sekä päättää työsuhteen ehdoista, 
9) edustaa Jylyä ilman eri valtuutusta sekä valvoa Jylyn oikeutta oikeudenkäynneissä ja muissa asioissa,
10)nimetä tarvittaessa henkilöt edustamaan Jylyä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty,
11)päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten tai talokohtaisten työehtosopimusten hyväksymisestä,
12)päättää neuvoa antavan jäsenäänestyksen suorittamisesta,
13)päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä Jytyn liittovaltuuston tehtyä päätöksen asiassa,
14)käsitellä kaikki jäsenten Jylyn kokoukselle tekemät aloitteet sekä antaa niistä lausuntonsa.

III ERINÄISIÄ SÄÄDÖKSIÄ

Toimintavuosi

24 §

Jylyn tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on annettava viimeistään maaliskuun viidentenätoista (15.3) päivänä tilintarkastajille, joiden tulee tarkastuksestaan antaa lausunto viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Nimen kirjoittaminen

25 §

Jylyn nimen kirjoittaa Jylyn puheenjohtaja tai varainhoitaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä jonkun hallituksen nimeämän varsinaisen jäsenen tai hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän Jylyn toimihenkilön kanssa.

Jaokset

26 §

Toimintansa tarkoitusta (3 §) varten yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä jaoksia.

27 §

Jylyn kokous hyväksyy jaosten perustamisen, yhdistämisen ja lakkauttamisen.

Sääntöjen muuttaminen

28 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Jylyn kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja jos vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on muutoksen kannalla.

Jylyn on, halutessaan poiketa Jytyn liittovaltuuston hyväksymästä mallisäännöstä, alistettava sääntömuutosasia Jytyn toimielinten ratkaistavaksi Jytyn sääntöjen 7 § mukaan.

Jylyn eroaminen Jytystä edellyttää vähintään kaksikolmasosaa (2/3) Jylyn kokouksessa annetuista äänistä.

Jylyn purkaminen tai lakkauttaminen

29 §

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä Jylyn ylimääräisessä kokouksessa vähintään 4/5 äänten enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Kokousten välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.
Jos Jyly purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden hyväksi purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti.

Jylyn purkamisesta on tehtävä ilmoitus Jytyn liittohallitukselle.

30 §

Muutoin noudatetaan Jytyn sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslain määräyksiä.