Jylyn säännöt

Jylyn uudet säännöt on hyväksytty 23.9.2021 jäsenkokouksessa.

Sääntöjen lupussa on liitteenä Ammattiliitto Jytyn säännöt, joihin näissä Jylyn säännöissä muutamassa kohdassa viitataan.

I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

                            

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Jytyn liikennealan henkilöstöyhdistys ry,
josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Jyly, ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

Jyly on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja sen kieli on suomi.

 

Jytyn liikennealan henkilöstöyhdistys ry, jota näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistykseksi tai Jylyksi, kuuluu jäsenenä Ammattiliitto Jyty – Fackförbundet Jyty ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Jyty. Lisäksi jäsenyhdistys kuuluu jäsenenä siihen Jytyn sääntöjen 13 §:n tarkoittamaan alueeseen, jossa se toimii.  Jylyn varsinaisina jäseninä olevia luonnollisia henkilöitä kutsutaan jäseniksi.

 

Jylyn toiminta-alueena on Helsingin ja Uudenmaan alue sekä julkisen ja yksityisen liikennealan toimintaan läheisesti liittyvät työnantajat ja Jytyn Etelä-Suomen alueella muilla toimialoilla toimivat työnantajat.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Jyly toimii Ammattiliitto Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa työnantajien ja muiden liikennealalla toimivien yhteisöjen sekä julkisten ja yksityisalojen työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt, sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt ja em. alojen oppilaitosten, lukioiden sekä yliopistojen päätoimiset opiskelijat yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten

 

1) valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja,

2) vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä

3) edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

 

3 §  TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI JYLY

 

1) käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa,

2) edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jylyyn,

3) järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa Jylyn ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jäsenten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä,

4) pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyksiin,

5) edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,

6) järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikuntaan sekä  

7) edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.

 

4 § TOIMINTANSA TUKEMISEKSI

 

Toimintansa tukemiseksi Jyly voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

 

Jyly  voi olla yhteistoiminnassa muiden ammattijärjestöjen kanssa.

 

5 § JÄSENET

                    

Jäseneksi voi liittyä jokainen 2 §:ssä tarkoitettu henkilö. Jäseneksi ottamisesta  päättää Jylyn hallitus Jytyn liittovaltuuston hyväksymien järjestäytymisperiaatteiden ja Jytyn liittohallituksen antamien ohjeiden mukaan. Liittymällä Jylyn jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan Jylyn sääntöjä ja sen toimielinten päätöksiä

 

Liittymislomake Jylyn ja Työttömyyskassa Aarian jäseneksi on täytettävä asianmukaisesti ja toimitettava viipymättä Jylyn hallitukselle ja sieltä eteenpäin Jytyn jäsenrekisteriin. Sähköisen liittymislomakkeen tiedot Jyty toimittaa viipymättä Jylyn jäsenasiainhoitajalle.

 

Jyly lähettää liittymislomakkeen ja muut jäsenyhdistykselle toimitetut jäsenrekisteritietojen muutosilmoitukset viipymättä Jytylle.

 

Hyväksyessään uuden jäsenen Jylyn hallituksen on samalla määrättävä jäsenyyden alkamispäivä, joka on pääsääntöisesti se päivä, jolloin yhdistyksen edustaja on vastaanottanut hakemuksen, aikaisintaan kuitenkin hakemuspäivä.

 

Liittyessään Jylyn jäseneksi henkilö liittyy samalla Työttömyyskassa Aarian - Arbetslöshetskassan Aarian jäseneksi, mikäli siihen ei työttömyyskassan sääntöjen tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain ja asetuksen nojalla ole estettä tai kieltäytymisperustetta tai mikäli jäseneksi liittyvä ei nimenomaan kieltäydy kassan jäsenyydestä.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Jylyn kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavassa määrin on edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa. Ammattiliitto Jytyn kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi valitun jäsenensä kutsuu Jylyn kokous myös yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

 

Opiskelijajäsenet

Opiskelijat voivat liittyä Jylyyn opiskelijajäseniksi. Opiskelijajäsenet ovat vaalikelpoisia Jylyn ja Jytyn toimielimiin, ja heillä on Jylyn kokouksissa äänioikeus sekä läsnäolo- ja puheoikeus.

 

 

6 § VAPAAJÄSENET

 

Jytyn jäsenmaksua ei maksa sellainen jäsen, joka on anonut vapautusta jäsenmaksuvelvollisuudesta ennen 1.1.2005 (vapaajäsen).

 

Jytyn ja Jylyn kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

7 § KANNATUSJÄSENET

 

Jäsen, joka jää eläkkeelle 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jylyn ja Jytyn toimielimiin. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä muitakin 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksessa olleita henkilöitä.

 

8 § JÄSENMAKSUT

                            

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta laskettavaa, Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaista prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua, joka sisältää liittojäsenmaksun ja jäsenmaksun palautusosuuden jäsenyhdistykselle.
Jäsenmaksu 5 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassalle suoritetaan prosentuaaliseen liittojäsenmaksuun sisältyvänä, näin kerätyistä varoista sitä jäseneltä erikseen perimättä.

 

Työttömyyskassan maksamasta etuudesta peritään prosentuaalinen jäsenmaksu. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan Jylylle työttömyyden alkamisesta.

 

Lisäksi jäsenen tulee suorittaa mahdollista ylimääräistä jäsenmaksua sen mukaan kuin Jyty:n sääntöjen 12 §:ssä on määrätty.

                            

Kannatusjäsenet suorittavat euromääräisen vuosimaksun, jonka Jylyn kokous päättää, huomioiden Jytyn liittovaltuuston kalenterivuosittain tekemän päätöksen kannatusjäsenmaksun vähimmäismäärästä.

 

Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa palkattoman virkavapauden / työloman, opiskelun, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi, on adoption tai lapsensa syntymän / hoidon takia äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla tai on jäänyt vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, on oikeutettu määräaikaisesti vapautumaan 1 momentissa tarkoitetusta jäsenmaksuvelvollisuudesta säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ja työttömyyskassassa ilmoittamalla asiasta Jylyn edustajalle tai liiton jäsenrekisteriin.
Vapautus voi kestää enintään 12 kuukautta kerrallaan. Jäsenen on tällöin suoritettava prosentuaalisen maksun sijasta Jytyn liittovaltuuston päättämää euromääräistä jäsenmaksua.

 

Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

Opiskelijajäsenmaksun päättää Jytyn liittovaltuusto vuosittain, euromääräinen jäsenmaksu peritään päätoimiselta opiskelijalta kaksi kertaa vuodessa. Mikäli opiskelijajäsen työskentelee työttömyysturvalain työssäoloehdon mukaisesti, maksaa hän siltä ajalta prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua.

 

Jäsenen tulee säännöllisesti suorittaa jäsenmaksuvelvollisuutensa sääntöjen ja päätösten mukaan. Jäsenmaksu on suoritettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa palkanmaksukuukauden päättymisestä. Mikäli jäsenellä - hänen täyttäessään muut 10 §:ssä tarkoitettujen etujen saamiseksi tai äänioikeuden sekä vaalikelpoisuuden säilyttämiseksi asetetut edellytykset - on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua neljältä (4) kuukaudelta hän menettää oikeutensa näihin etuihin.

 

9 § JÄSENEN MUUT VELVOLLISUUDET

 

Jäsenen tulee

1) ilmoittaa omalle jäsenyhdistykselleen jäsenrekisteritiedoissaan tapahtuneet muutokset,

2) ilmoittaa jäsenrekisteriä varten luottamuksellisesti kaikki ne tiedot tehtävistään, palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan taikka niiden muutoksista, joita Jylyn hallitus tai Jytyn liittohallitus katsoo tarvittavan Jytyn tarkoitusperien saavuttamiseksi,

3) havaitessaan, ettei hänen palkkauksessaan ja muissa palvelussuhteen ehdoissaan noudateta Jytyä ja jäseniä sitovia sopimuksia, ottaa yhteys luottamusmieheen oikaisun saamiseksi sekä

4) pyrkiä omalta osaltaan ylläpitämään hyvää yhteishenkeä kunnallisten viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työntekijöiden ja muiden palkansaajaryhmien keskuudessa.

 

10 § JÄSENEN OIKEUDET

 

Jäsenvelvollisuutensa täyttänyt jäsen on oikeutettu

1) saamaan Jylyltä ja Ammattiliitto Jytyltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkaustaan ja palvelusuhteensa ehtoja koskevissa asioissa,

2) mikäli hän on 5 §:ssä tarkoitetun työttömyyskassan jäsen, saamaan työttömyyskassasta etuutta,

3) saamaan Jytyn sääntöjen ja päätösten mukaisesti taloudellista tukea Jytyltä,

4) oltuaan vähintään kuusi (6) kuukautta tai Jytyn liittohallituksen harkinnasta lyhyemmänkin ajan yhtäjaksoisesti jäsenenä saamaan Jytyltä oikeusapua hänen jäsenyytensä perusteena olevasta palvelussuhteesta tai hänen toiminnastaan Jytyssä tai jäsenyhdistyksessä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi Jytyn sääntöjen 29 §:n mukaisesti,

5) käyttämään hyväkseen kaikkia muita Jytyn ja Jylyn jäsenetuja.

 

11 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsen, joka haluaa erota jäsenyhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti Jylyn hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Jylyn kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

 

Jylyn hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 8 §:n 8 momentissa määrätyssä ajassa. Aloitteen erottamisesta yhdistyksen hallitukselle voi tehdä myös Jyty. Jylyn hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän eroaa 2 §:ssä määritellyn työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle tai jäämättä työttömäksi taikka hän ei enää asu yhdistyksen toimialueella taikka jos hän toimii vastoin Jylyn sääntöjä ja tarkoitusperiä tai muutoin laiminlyö velvoituksensa Jylyä tai Jytyä kohtaan.

 

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä Jylyn kokoukseen antamalla Jylyn hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Asia käsitellään seuraavassa Jylyn kokouksessa. Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki luottamustehtävänsä ja oikeutensa Jylyn omaisuuteen. Eronneen jäsenen jäsenyys päättyy ilmoituskuukauden lopussa. Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun lopullinen päätös asiasta on tehty tai siinä tapauksessa, että muutosta ei haeta määräajan kuluessa. Jylystä erotettu voidaan ottaa jälleen Jytyn jäsenyhdistyksen jäseneksi jäsenyhdistyksen hallituksen määräämin ehdoin.

 

Siirtyessään välittömästi toiseen Jytyn jäsenyhdistykseen säilyttää jäsen jäsenetunsa Jytyssä, mikäli hän ilmoittautuu sen jäseneksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eroamisesta. Eroamisilmoitukseksi riittää muutosilmoitus Jytyn jäsenrekisteriin uuden jäsenyhdistyksen jäsenyydestä.

II  PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

 

12 § TOIMIELIMET

                            

Päätäntävaltaa Jylyssä käyttää yhdistyksen kokous, ja Jylyn asioita hoitaa Jylyn kokouksessa valittu hallitus.

 

13 § KOKOUKSET                      

 

Jylyn varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

 

Lisäksi yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

 

Varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen on ko. kokouksessa mahdollista.

 

Milloin jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista, päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

 

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei yhdistyslaista tai näistä säännöksistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka tarkastamista suorittamaan valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa voidaan päätös ja pöytäkirja sen osalta tarkastaa samassakin kokouksessa.

 

14 § KEVÄTKOKOUS

 

Kevätkokous, jonka tarkemman ajan ja paikan Jylyn hallitus määrää, pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1) käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,

2) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien /  tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

3) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,

4) päätetään, miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset,

5) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,

6) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

7) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset.

 

15 § SYYSKOKOUS

 

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan Jylyn hallitus määrää, pidetään vuosittain syys- joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1) päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon 8 §:n säännökset,

2) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tai sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,

3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma,

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi,

5) vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (4–6),

6) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yleisvarajäsenet (2–4),

7) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

8) valitaan tarvittaessa Jylyn edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn Etelä-Suomen vaalipiirin kokoukseen,

9) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

10) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

16 § JYLYN HALLITUS                

 

Jylyn hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja syyskokouksessa valitut 4–6 varsinaista jäsentä sekä 2–4 yleisvarajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Heistä puolet (½) on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran erovuoroisuus päätetään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain tammikuussa varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallituksen jäseniä valittaessa on, mikäli mahdollista, pyrittävä saamaan kattava edustus huomioiden 1 §:n Jylyn toimialue, 2 §:n eri työnantajien ja ammattiryhmien edustus.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen kutsukoon hän yleisvarajäsenen kokoukseen.

 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Hallituksen kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja tai siitä erikseen päätettäessä laajempi selostuspöytäkirja. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä hallituksen itsensä hyväksyttävä tai kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava.

 

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Jylyn hallitus

1) johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,

2) hoitaa Jylyn omaisuutta ja päättää sen rahavarojen käytöstä ottamalla huomioon sääntöjen määräykset ja Jylyn jäsenkokousten antamat ohjeet,

3) ottaa palvelukseen ja vapauttaa Jylyn tarvitseman henkilökunnan sekä päättää sen palkkauksesta talousarvion rajoissa,

4) hyväksyy ja erottaa jäsenet ja huolehtii jäsenrekisterin pitämisestä ajan tasalla,

5) huolehtii luottamusmiesten sopimuksen mukaisesta asettamisesta työpaikoille, valvoo heidän toimintaansa ja avustaa heitä työ- ja virkasuhdeasiain hoidossa,

6) päättää paikallisneuvottelujen käynnistämisestä ja nimeää neuvottelijat,

7) päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä,

8) huolehtii siitä, että Jylyn edustajat tulevat nimetyiksi yhteistoimintaorganisaatioihin,

9) valitsee keskuudestaan tarvittaessa työvaliokunnan jäsenet ja vahvistaa sen toiminnalle ohjesäännön,

10) huolehtii siitä, että Jyly täyttää Jytyn sille asettamat tehtävät ja velvoitteet, erityisesti Jytyn sääntöjen 15 §:n mukaiset velvollisuudet,

11) vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta kalenterivuosittain,

12) laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaa kalenterivuotta varten sekä tekee esityksen syyskokoukselle käytettävistä jäsenmaksuista ottaen huomioon 8 §:n säännökset,

13) asettaa tarvittaessa määrättyä tehtävää varten toimikuntia sekä

14) käsittelee kaikki jäsenten jäsenyhdistyksen kokoukselle tekemät aloitteet sekä antaa niistä kirjalliset lausuntonsa.

 

 

III   ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

18 § JYLYN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Jylyn nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

 

19 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN

 

Jylyn tilit päätetään kalenterivuosittain. Toimivaltainen Jylyn hallitus vastaa siitä, että tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat ovat asianmukaisesti laadittuja ja, että ne luovutetaan viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle / tilintarkastajalle, joiden tulee toimittamastaan tarkastuksesta antaa kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa Jylyn hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

 

20 § YHDYSHENKILÖT

 

Hallitus voi asettaa 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastoihin ja laitoksiin tai oppilaitoksiin jäsenyhdistykselle yhdyshenkilöitä.

 

Yhdyshenkilön tulee toimialueellaan toimia Jylyn ja Jytyn tarkoitusperien tunnetuksi tekemiseksi, toimittaa hallituksen tiedonannot jäsenille sekä huolehtia siitä, että jäsenet pyytäessään saavat tietoja Jylyn ja Jytyn toiminnasta sekä.

 

21 § ALAOSASTOT                    

 

Jyly voi muodostaa toimialueelleen hallituksen ohjauksen ja valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt hallitus hyväksyy. Jylyn jäsenkokous määrää alaosastojen toiminta-alueen ja lukumäärän. Jytylle on tehtävä ilmoitus alaosastojen perustamisesta tai lopettamisesta.

 

22 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Jylyn jäsenkokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä ollut maininta ja jos vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä on muutoksen kannalla.

 

Jylyn on, halutessaan poiketa Jytyn liittovaltuuston hyväksymästä mallisäännöstä, alistettava sääntömuutosasia Jytyn toimielinten ratkaistavaksi Jytyn sääntöjen 7 §:n mukaan.

 

23 § YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA

 

Päätös Ammattiliito Jytystä eroamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä Jylyn jäsenkokouksessa vähintään neljäviidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.

 

24 § JÄSENYHDISTYKSEN PURKAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

 

Jylyn jäsenkokous ei saa päättää purkautumisestaan ilmoittamatta asiasta Jytyn liittohallitukselle.

 

Jos jäsenyhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla johonkin 2 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä hyödyttävään tarkoitukseen tai luovutettava varat Jytylle.

 

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä jäsenyhdistyksen kokouksessa vähintään neljäviidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.

 

25 § MUIDEN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN

 

Muissa suhteissa noudatetaan Yhdistyslakia sekä Ammattiliitto Jytyn sääntöjä ja päätöksiä.

Ammattiliitto Jytyn säännöt

PDF-tiedostoAmmattiliitto Jytyn säännöt.pdf (7.6 MB)